persianartmusic

persianartmusic

%ب ظ، %11 %893 %1395 ساعت %23:%آذر برای نظر دادن اولین باش!

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

تعریف

آکورد چهارشش پهلویی

neighbouring six-four chord,

auxiliary six-four chord,

pedal six-four chord

آکورد چهارششی

که معمولاً در قسمت

ضعیف میزان می‌آید

و بر روی درجات یکم

یا چهارم تشکیل می‌شود

و یک یا چند صدای آن

نقش نت پهلویی را دارد

و بم‌ترین صدای آن

از آکورد قبلی تا

آکورد بعدی ثابت می‌ماند

%ب ظ، %11 %891 %1395 ساعت %23:%آذر برای نظر دادن اولین باش!

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

تعریف

آکورد چهارشش

six-four chord

آکورد سه‌صدایی در

حالت معکوس دوم،

که فاصله‌های درونی

آن از بم‌ترین نت تا

هریک از دو نت

بالا چهارم و ششم است
متـ . آکورد معکوس دوم

chord in second inversion

%ب ظ، %11 %890 %1395 ساعت %23:%آذر برای نظر دادن اولین باش!

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

تعریف

آکورد با ششم اضافه

added sixth chord

آکوردی که با اضافه

شدن یک فاصلۀ ششم

از پایۀ آکورد بزرگ

(major) یا کوچک

(minor)، به‌ویژه،

بر روی درجۀ چهارم

گام ساخته می‌شود

%ب ظ، %11 %889 %1395 ساعت %23:%آذر برای نظر دادن اولین باش!

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

حوزه

تعریف

شماره دفتر

صورت پیوستۀ واژه‌های مصوب

صورت پیوستۀ واژه‌های بیگانه

آکورد

chord 1

[موسیقی]

چند صدای موسیقایی

هم‏زمان و هماهنگ که براساس

قواعد معینی اجرا شوند

2

ءکورد

chord1

%ب ظ، %11 %888 %1395 ساعت %23:%آذر برای نظر دادن اولین باش!

 

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

حوزه

تعریف

شماره دفتر

صورت پیوستۀ واژه‌های مصوب

صورت پیوستۀ واژه‌های بیگانه

آرایه 3

embellishment

[موسیقی]

عنصری در موسیقی که بیشتر

جنبۀ تزیینی دارد

تا ساختاری و دربرگیرندۀ

تزیین‌های مشخص و آزاد است

13

ءرایه3

embellishment

 

%ق ظ، %11 %964 %1395 ساعت %01:%آذر برای نظر دادن اولین باش!

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

حوزه

تعریف

شماره دفتر

صورت پیوستۀ واژه‌های مصوب

صورت پیوستۀ واژه‌های بیگانه

 

upright piano → upright pianoforte

[موسیقی]

 

10

 

uprightpiano→uprightpianoforte

%ق ظ، %11 %964 %1395 ساعت %01:%آذر برای نظر دادن اولین باش!

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

حوزه

تعریف

شماره دفتر

صورت پیوستۀ واژه‌های مصوب

صورت پیوستۀ واژه‌های بیگانه

 

top cymbal → ride cymbal

[موسیقی]

 

10

 

topcymbal→ridecymbal

%ق ظ، %11 %963 %1395 ساعت %01:%آذر برای نظر دادن اولین باش!

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

حوزه

تعریف

شماره دفتر

صورت پیوستۀ واژه‌های مصوب

صورت پیوستۀ واژه‌های بیگانه

 

reduction 1 → piano reduction

[موسیقی]

 

10

 

reduction1→pianoreduction

%ق ظ، %11 %962 %1395 ساعت %01:%آذر برای نظر دادن اولین باش!

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

حوزه

تعریف

شماره دفتر

صورت پیوستۀ واژه‌های مصوب

صورت پیوستۀ واژه‌های بیگانه

 

pause 1→ fermata (fr.)

[موسیقی]

 

10

 

pause1→fermata

%ق ظ، %11 %961 %1395 ساعت %01:%آذر برای نظر دادن اولین باش!

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

حوزه

تعریف

شماره دفتر

صورت پیوستۀ واژه‌های مصوب

صورت پیوستۀ واژه‌های بیگانه

 

note hole → finger hole

[موسیقی]

 

10

 

notehole→fingerhole

%ق ظ، %11 %960 %1395 ساعت %01:%آذر برای نظر دادن اولین باش!

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

حوزه

تعریف

شماره دفتر

صورت پیوستۀ واژه‌های مصوب

صورت پیوستۀ واژه‌های بیگانه

 

mouth → window 2

[موسیقی]

 

11

 

mouth→window2

%ق ظ، %11 %959 %1395 ساعت %01:%آذر برای نظر دادن اولین باش!

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

حوزه

تعریف

شماره دفتر

صورت پیوستۀ واژه‌های مصوب

صورت پیوستۀ واژه‌های بیگانه

 

marcando 1 (it.) → marcato 1 (it.)

[موسیقی]

 

11

 

marcando1→marcato1

%ق ظ، %11 %959 %1395 ساعت %01:%آذر برای نظر دادن اولین باش!

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

حوزه

تعریف

شماره دفتر

صورت پیوستۀ واژه‌های مصوب

صورت پیوستۀ واژه‌های بیگانه

 

labium → window 2

[موسیقی]

 

11

 

labium→window2

%ق ظ، %11 %958 %1395 ساعت %01:%آذر برای نظر دادن اولین باش!

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

حوزه

تعریف

شماره دفتر

صورت پیوستۀ واژه‌های مصوب

صورت پیوستۀ واژه‌های بیگانه

 

hold 2 → fermata (fr.)

[موسیقی]

 

10

 

hold2→fermata

%ق ظ، %11 %957 %1395 ساعت %01:%آذر برای نظر دادن اولین باش!

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

حوزه

تعریف

شماره دفتر

صورت پیوستۀ واژه‌های مصوب

صورت پیوستۀ واژه‌های بیگانه

 

hi-hats → pedal cymbal

[موسیقی]

 

10

 

hihats→pedalcymbal

%ق ظ، %11 %956 %1395 ساعت %01:%آذر برای نظر دادن اولین باش!

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

حوزه

تعریف

شماره دفتر

صورت پیوستۀ واژه‌های مصوب

صورت پیوستۀ واژه‌های بیگانه

 

hi-hat cymbal → pedal cymbal

[موسیقی]

 

10

 

hihatcymbal→pedalcymbal

%ق ظ، %11 %955 %1395 ساعت %01:%آذر برای نظر دادن اولین باش!

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

حوزه

تعریف

شماره دفتر

صورت پیوستۀ واژه‌های مصوب

صورت پیوستۀ واژه‌های بیگانه

 

finger tone hole → finger hole

[موسیقی]

 

10

 

fingertonehole→fingerhole

%ق ظ، %11 %953 %1395 ساعت %01:%آذر برای نظر دادن اولین باش!

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

حوزه

تعریف

شماره دفتر

صورت پیوستۀ واژه‌های مصوب

صورت پیوستۀ واژه‌های بیگانه

 

elaboration → prolongation

[موسیقی]

 

11

 

elaboration→prolongation

%ق ظ، %11 %952 %1395 ساعت %01:%آذر برای نظر دادن اولین باش!

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

حوزه

تعریف

شماره دفتر

صورت پیوستۀ واژه‌های مصوب

صورت پیوستۀ واژه‌های بیگانه

 

discord → dissonance

[موسیقی]

 

11

 

discord→dissonance

%ق ظ، %11 %951 %1395 ساعت %01:%آذر برای نظر دادن اولین باش!

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

حوزه

تعریف

شماره دفتر

صورت پیوستۀ واژه‌های مصوب

صورت پیوستۀ واژه‌های بیگانه

 

choke cymbal → pedal cymbal

[موسیقی]

 

10

 

chokecymbal→pedalcymbal

آیا میدانید

  • چه سازی را برای یادگیری موسیقی انتخاب کنیم؟

    چه سازی را برای یادگیری موسیقی انتخاب کنیم؟

      چه سازی را برای یادگیری موسیقی انتخاب کنیم؟ (نکته: این نوشته، برای کسانی است که در انتخاب ساز مردد بوده و نیاز به راهنمایی دارند). شاید نخستین پرسش برای کسی که، ایده و آشنایی با موسیقی ندارد، و قصد یادگیری موسیقی داری این باشد: چه سازی را انتخاب کنم؟ انتخاب ساز، کاملا سلیقه ای است، و انتخاب ساز، در واقع انتخاب و دنبال کردن سلیقه فرد و برداشت شخص از موسیقی است. برای انتخاب ساز به منظور یادگیری موسیقی، چند عامل نقش مهمی دارند که به آنها اشاره میکنیم: سلیقه و علاقه فرد به صدای سازی که یا دیده، یا صدایش را شنیده، و آشنایی هرچند اندک نسبت آن ساز دارد. شکل ظاهری ساز نیز نقش به سزایی در انتخاب دارد. کسی که آشنایی چندا